รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร ประเมินงานภายใน24ชั่วโมง

รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร

โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

เปิดให้บริการแปลเอกสารในภาษาต่างๆ ตั้งแต่ รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษารัสเซีย รับแปลภาษาเกาหลี  มาเกือบครบรอบหนึ่งทศวรรษโดยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์การแปลของเราได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการแปลเอกสารให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนชั้นนำจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปและองค์กรนิติบุคคล

 

ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933 , 02-730-9934
อีเมล์ : admin@tistranslation.com

 

 

คุณภาพงานและการบริการของเรา

            ก่อนที่ทางเราจะตกลงรับงานแปลจากผู้ใช้บริการ ทีไอเอส ทรานสเลชั่นจะเน้นย้ำถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ หากต้นฉบับเอกสารที่ผู้ใช้บริการต้องการแปลนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตความเชี่ยวชาญของเรา เราจะไม่รับงานแปลชิ้นดังกล่าว เราจะดำเนินการแปลเฉพาะภาษาและเนื้อหาต้นฉบับที่ทางเรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการแปลในเนื้อหาและภาษานั้นๆอย่างแท้จริง

 

ขั้นตอนการแปลงานที่ชัดเจน

           ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น มีขั้นตอนการแปลงานที่ได้รับมาตรฐาน นั้นก็คือ

           1.การประเมินงานแปลจากไฟล์เอกสารต้นฉบับ ก่อนรับแปลงานทุกชนิด ภายใน 24-48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารที่ลูกค้าจะแปล

           2.ออกใบเสนอราคา แจ้งทางอีเมล์ โดยมีการระบุราคา และระยะเวลาการแปลอย่างชัดเจน

           3.เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าแปลงานแล้ว ทางศูนย์การแปลจะดำเนินการแปลงานโดยทันที

           4.ในการส่งมอบงานแปลทุกครั้ง ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ จะดำเนินการตรวจเช็คงานแปลอีกรอบ เพื่อความถูกต้องแม่นยำ

           5.มีการส่งมอบไฟล์งานแปล เพื่อให้ลูกค้าตรวจทานทางอีเมล์ หากมีการแก้ไข ทางศูนย์การแปลจะดำเนินการแก้ไขทันที

           6.หากไม่มีการแก้ไข ทางศูนย์การแปลทีไอเอสฯ จะดำเนินการส่งเอกสารแปลฉบับจริง ผ่านทางไปรษณีย์
 

ภาษาที่รับแปลได้แก่

ภาษาอังกฤษ-ไทย ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก
ภาษาไทย-อังกฤษ ภาษาจีนไต้หวัน ภาษาเยอรมัน ภาษาอาหรับ
ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนฮ่องกง ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฮิบรู (อิสราเอล)
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอิตาลี ภาษาฟาร์ซี (อิหร่าน)
ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกศ
ภาษาเยอรมัน ภาษากัมพูชา ภาษาโปรตุเกส ภาษาในทวีปเอเซียอื่นๆ
ภาษาสเปน ภาษาเวียดนาม ภาษาสวีเดน ภาษาเช็ก
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาลาว ภาษานอร์เวย์ ภาษามองโกเลีย
ภาษาอิตาลี ภาษาตากาล็อก ภาษาโปแลนด์ ภาษาอารบิก
ภาษาดัชท์ ภาษาฮินดี (อินเดีย) ภาษาดัชท์ ภาษายุโรปตะวันออกทุกภาษา
ภาษาอาหรับ ภาษาอูรดู ภาษาฟินแลนด์  

     

ประเภทของเอกสารที่รับแปล

-รายงานประจำปี รายงานงบการเงิน รายงานงบดุล
-รายงานงบกำไรขาดทุน รายงานการประชุม
-เอกสารสัญญาทางธุรกิจ เอกสาร MOU / TOR สัญญาทางกฏหมาย สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารยื่นซองประมูล

-เว็บไซต์ เว็บเพจ แฟนเพจ
-คู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บทความด้านไอที
-จดหมายข่าว รายงานการประุชุม เอกสารรับรองคุณภาพ ISO
-หนังสือบริคณฑ์สนธิ ภ.พ.20 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
-คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ คู่มือการทำงาน
-จดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
-ใบเสนอราคาสินค้าและบริการ
-บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ
-เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน
-เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ
-ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
-ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
-ใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร
-เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบหย่า เป็นต้น

 

 

เอกสารที่รับแปล

รับแปลรายงานการประชุม

รับแปลรายงานการประชุม

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกข้อมูลการประชุมในวาระต่างๆโดยระเอียด ซึ่งอาจมีข้อมูลแนวคิดใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ หรือวิธีการเพิ่มยอดขาย

97 reviews

รับแปลใบเสนอราคา

รับแปลใบเสนอราคา

เป็นเอกสารเสนอราคาสินค้าและการบริการ โดยมีรายละเอียดสินค้า ราคา บริษัทผู้ขาย ข้อมูลลูกค้า โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

121 reviews

รับแปลพาสปอร์ต

รับแปลพาสปอร์ต

หนังสือเดินทางซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งในพาสปอร์ตจะระบุข้อมูลของเจ้าของ

101 reviews

รับแปลโฉนดที่ดิน

รับแปลโฉนดที่ดิน

เป็นเอกสารสำคัญที่ออกโดยสำนักงานที่ดิน ซึ่งจะบอกรายละเอียดของที่ดิน ตั้งแต่ ประเภทของที่ดิน ขนาดพื้นที่ ตำแหน่งที่ดิน รูปแผนที่

155 reviews

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุการเปลี่ยนชื่อ ใช้สำหรับการแนบเอกสารประกอบการทำธุรกรรมที่ยังคงใช้ชื่อเก่าอยู่

101 reviews

รับแปลทะเบียนสมรส

รับแปลทะเบียนสมรส

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุสถานภาพการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเอกสารนี้จะใช้สำหรับการยื่นทำธุรกรรมต่างๆ

100 reviews

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

เป็นเอกสารสัญญาสำหรับค้ำประกัน เพื่อป้องกันการผิดสัญญา หนังสือค้ำประกันมีตั้งแต่ การค้ำประกันการชำระหนี้ การค้ำประกันการทำงาน

99 reviews

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

เอกสารสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ค้าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก ผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งสองฝ่าย 

100 reviews

รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล

รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุว่าคุณเปลี่ยนนามสกุลใหม่ โดยมีระบุนามสกุลเดิมไว้โดยระเอียด

109 reviews

รับแปลเอกสารทางบัญชี

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกทางบัญชี อันไดแก่ บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ

124 reviews

รับแปลสัญญาจ้างงาน

รับแปลสัญญาจ้างงาน

เป็นเอกสารการจ้างงานที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างกับลูกจ้าง โดยมีเงื่อนไขในการทำงาน

123 reviews

รับแปลวิทยานิพนธ์

รับแปลวิทยานิพนธ์

ถือเป็นเอกสารที่สำคัญของนักศึกษา หรือนักวิชาการ ที่รวบรวมข้อมูลการค้นคว้าวิจัยต่างๆ

150 reviews