ขอใบเสนอราคา

ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ทางเราประเมินราคางานแปล แบบเหมาจ่าย
โดยตรวจสอบจากไฟล์ต้นฉบับเป็นหลัก สามารถแนบไฟล์ต้นฉบับผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง
หรือส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล์ : admin@tistranslation.com หรือ Tel : 092-595-9933

ทางเจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงในการประเมินราคา
และออกใบเสนอราคาส่งไปให้ทางอีเมล์

หากยังไม่ได้รับใบเสนอราคา สามารถติดต่อสอบถามได้ในระยะเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00น.-18.00น.

ข้อมูลติดต่อรายละเอียดเนื้องาน

OebpN

เอกสารที่รับแปล

รับแปลรายงานการประชุม

รับแปลรายงานการประชุม

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกข้อมูลการประชุมในวาระต่างๆโดยระเอียด ซึ่งอาจมีข้อมูลแนวคิดใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ หรือวิธีการเพิ่มยอดขาย

97 reviews

รับแปลใบเสนอราคา

รับแปลใบเสนอราคา

เป็นเอกสารเสนอราคาสินค้าและการบริการ โดยมีรายละเอียดสินค้า ราคา บริษัทผู้ขาย ข้อมูลลูกค้า โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

121 reviews

รับแปลพาสปอร์ต

รับแปลพาสปอร์ต

หนังสือเดินทางซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งในพาสปอร์ตจะระบุข้อมูลของเจ้าของ

101 reviews

รับแปลโฉนดที่ดิน

รับแปลโฉนดที่ดิน

เป็นเอกสารสำคัญที่ออกโดยสำนักงานที่ดิน ซึ่งจะบอกรายละเอียดของที่ดิน ตั้งแต่ ประเภทของที่ดิน ขนาดพื้นที่ ตำแหน่งที่ดิน รูปแผนที่

155 reviews

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุการเปลี่ยนชื่อ ใช้สำหรับการแนบเอกสารประกอบการทำธุรกรรมที่ยังคงใช้ชื่อเก่าอยู่

101 reviews

รับแปลทะเบียนสมรส

รับแปลทะเบียนสมรส

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุสถานภาพการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเอกสารนี้จะใช้สำหรับการยื่นทำธุรกรรมต่างๆ

100 reviews

รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล

รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุว่าคุณเปลี่ยนนามสกุลใหม่ โดยมีระบุนามสกุลเดิมไว้โดยระเอียด

109 reviews

รับแปลเอกสารทางบัญชี

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกทางบัญชี อันไดแก่ บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ

124 reviews

รับแปลวิทยานิพนธ์

รับแปลวิทยานิพนธ์

ถือเป็นเอกสารที่สำคัญของนักศึกษา หรือนักวิชาการ ที่รวบรวมข้อมูลการค้นคว้าวิจัยต่างๆ

150 reviews

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์

96 reviews

รับแปลสิทธิบัตร

รับแปลสิทธิบัตร

เป็นเอกสารสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

116 reviews

รับแปลใบหย่า

รับแปลใบหย่า

เอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการสมรสของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นสิ้นสุดลง

97 reviews