ติดต่อ | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

ติดต่อ | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

ที่อยู่ : 11,13 ถ.ด่านเก่า ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

อีเมล์ : admin@tistranslation.com
โทรศัพท์ : 092-595-9933

 

บริการของเรา

รับแปลภาษา | รับพากย์เสียง | บริการจัดส่งล่าม | รับแปลเอกสาร

เอกสารที่รับแปล

รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล

รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุว่าคุณเปลี่ยนนามสกุลใหม่ โดยมีระบุนามสกุลเดิมไว้โดยระเอียด

110 reviews

รับแปลสิทธิบัตร

รับแปลสิทธิบัตร

เป็นเอกสารสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

116 reviews

รับแปลใบเสนอราคา

รับแปลใบเสนอราคา

เป็นเอกสารเสนอราคาสินค้าและการบริการ โดยมีรายละเอียดสินค้า ราคา บริษัทผู้ขาย ข้อมูลลูกค้า โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

121 reviews

รับแปลเอกสารทางบัญชี

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกทางบัญชี อันไดแก่ บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ

124 reviews

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์

96 reviews

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

เป็นเอกสารสัญญาสำหรับค้ำประกัน เพื่อป้องกันการผิดสัญญา หนังสือค้ำประกันมีตั้งแต่ การค้ำประกันการชำระหนี้ การค้ำประกันการทำงาน

99 reviews