รับแปลเอกสาร | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

รับแปลเอกสาร | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

                 ทางศูนย์การแปลฯ มีจำนวนนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า 100 ท่าน ที่รับแปลเอกสารประเภทต่างๆ โดยแต่ละนักแปลและล่ามแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น งานราชการ งานกฎหมาย, งานบัญชีการเงิน, การตลาด ไอทีและคอมพิวเตอร์ การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ

รับแปลเอกสารราชการ | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารการค้า | รับแปลเอกสารวิชาการ | รับแปลหนังสือ | รับแปลงานวิจัย

    ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933 , 02-730-9934
อีเมล์ : admin@tistranslation.com

             ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น จึงเชื่อมั่นว่าเราสามารถรองรับงานแปลเกือบทุกประเภท ทุกสาขาวิชาและงานแปลในทุกขนาดไม่ว่าปริมาณงานแปลจะมีจำนวนมากหรือน้อยของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

 

ตัวอย่างเอกสารราชการ

แปลใบมรณบัตร

แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม

แปลทะเบียนบ้าน

แปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล

แปลใบขับขี่

แปลหนังสือรับรองความประพฤติ

แปลใบรับรองสภาพโสด

แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน

แปลใบสด 43

แปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร

แปลสูติบัตร

แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

แปลทะเบียนสมรส

แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร

แปลใบขับขี่

แปลใบประกาศนียบัตร

แปลใบรบ.

แปลทะเบียนราษฏ์

แปลทะเบียนรถ

แปลใบเปลี่ยนนามสกุล

แปลสูติบัตร

แปลเอกสารราชการ

แปลพาสปอร์ต

แปลเอกสารทางการศึกษา

แปลใบหย่า

แปลบัตรประชาชน

แปลโฉนดที่ดิน

แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด

แปลทรานสคริปต์

แปลหนังสือเดินทาง

แปลใบเปลี่ยนชื่อ

แปลใบรับรองแพทย์

ตัวอย่างเอกสารทางธุรกิจ

แปลใบแจ้งหนี้

แปลเอกสารทางบัญชี

แปลหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

แปลหนังสือคู่มือการใช้สินค้า

แปลใบเสร็จรับเงิน

แปลรายงานการประชุม

แปลหนังสือบริคณห์สนธิ

แปลหนังสือรับรองการทำงาน

แปลทะเบียนการค้า

แปลสโลแกนบริษัท

แปลหนังสือรับรองบริษัท

แปลโบชัวร์ (แผ่นพับโฆษณา)

แปลงบกำไรขาดทุน

แปลทะเบียนพาณิชย์

แปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์

แปลใบสำคัญรับ

แปลฉลากสินค้า

แปลใบแจ้งค่าบริการ

แปลหนังสือรับรองนิติบุคคล

แปลสิทธิบัตร

แปลงบดุล

แปลทะเบียนพาณิชย์

แปลสโลแกนบริษัท

แปลใบแจ้งหนี้

แปลใบปลิว

แปลใบสำคัญจ่าย

แปลใบเสนอราคา

 

 

เอกสารที่รับแปล

รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล

รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล

เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ระบุว่าคุณเปลี่ยนนามสกุลใหม่ โดยมีระบุนามสกุลเดิมไว้โดยระเอียด

78 reviews

รับแปลใบปลิว

รับแปลใบปลิว

ซึ่งเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าและการบริการ ทางเรารับแปลใบปลิวทุกประเภท ทุกภาษา

63 reviews

รับแปลพาสปอร์ต

รับแปลพาสปอร์ต

หนังสือเดินทางซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งในพาสปอร์ตจะระบุข้อมูลของเจ้าของ

70 reviews

รับแปลสัญญาจ้างงาน

รับแปลสัญญาจ้างงาน

เป็นเอกสารการจ้างงานที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างกับลูกจ้าง โดยมีเงื่อนไขในการทำงาน

86 reviews

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

เป็นเอกสารสัญญาสำหรับค้ำประกัน เพื่อป้องกันการผิดสัญญา หนังสือค้ำประกันมีตั้งแต่ การค้ำประกันการชำระหนี้ การค้ำประกันการทำงาน

67 reviews

รับแปลงานวิจัย

รับแปลงานวิจัย

เอกสารที่รวบรวมข้อมูล ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เพื่อค้นหาความจริงที่เกิดขึ้น โดยใช้เหตุผลในการรองรับ

59 reviews