รับแปลเอกสาร | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

รับแปลเอกสาร | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

                 ทางศูนย์การแปลฯ มีจำนวนนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า 100 ท่าน ที่รับแปลเอกสารประเภทต่างๆ โดยแต่ละนักแปลและล่ามแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น งานราชการ งานกฎหมาย, งานบัญชีการเงิน, การตลาด ไอทีและคอมพิวเตอร์ การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ

รับแปลเอกสารราชการ | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารการค้า | รับแปลเอกสารวิชาการ | รับแปลหนังสือ | รับแปลงานวิจัย

    ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933 , 02-730-9934
อีเมล์ : admin@tistranslation.com

             ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น จึงเชื่อมั่นว่าเราสามารถรองรับงานแปลเกือบทุกประเภท ทุกสาขาวิชาและงานแปลในทุกขนาดไม่ว่าปริมาณงานแปลจะมีจำนวนมากหรือน้อยของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

 

ตัวอย่างเอกสารราชการ

แปลใบมรณบัตร

แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม

แปลทะเบียนบ้าน

แปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล

แปลใบขับขี่

แปลหนังสือรับรองความประพฤติ

แปลใบรับรองสภาพโสด

แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน

แปลใบสด 43

แปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร

แปลสูติบัตร

แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

แปลทะเบียนสมรส

แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร

แปลใบขับขี่

แปลใบประกาศนียบัตร

แปลใบรบ.

แปลทะเบียนราษฏ์

แปลทะเบียนรถ

แปลใบเปลี่ยนนามสกุล

แปลสูติบัตร

แปลเอกสารราชการ

แปลพาสปอร์ต

แปลเอกสารทางการศึกษา

แปลใบหย่า

แปลบัตรประชาชน

แปลโฉนดที่ดิน

แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด

แปลทรานสคริปต์

แปลหนังสือเดินทาง

แปลใบเปลี่ยนชื่อ

แปลใบรับรองแพทย์

ตัวอย่างเอกสารทางธุรกิจ

แปลใบแจ้งหนี้

แปลเอกสารทางบัญชี

แปลหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

แปลหนังสือคู่มือการใช้สินค้า

แปลใบเสร็จรับเงิน

แปลรายงานการประชุม

แปลหนังสือบริคณห์สนธิ

แปลหนังสือรับรองการทำงาน

แปลทะเบียนการค้า

แปลสโลแกนบริษัท

แปลหนังสือรับรองบริษัท

แปลโบชัวร์ (แผ่นพับโฆษณา)

แปลงบกำไรขาดทุน

แปลทะเบียนพาณิชย์

แปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์

แปลใบสำคัญรับ

แปลฉลากสินค้า

แปลใบแจ้งค่าบริการ

แปลหนังสือรับรองนิติบุคคล

แปลสิทธิบัตร

แปลงบดุล

แปลทะเบียนพาณิชย์

แปลสโลแกนบริษัท

แปลใบแจ้งหนี้

แปลใบปลิว

แปลใบสำคัญจ่าย

แปลใบเสนอราคา

 

 

เอกสารที่รับแปล

รับแปลสิทธิบัตร

รับแปลสิทธิบัตร

เป็นเอกสารสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

117 reviews

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

เป็นเอกสารสำคัญในการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่พนักงานหรือทางตำรวจ

107 reviews

รับแปลสัญญาจ้างงาน

รับแปลสัญญาจ้างงาน

เป็นเอกสารการจ้างงานที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างกับลูกจ้าง โดยมีเงื่อนไขในการทำงาน

123 reviews

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

เป็นเอกสารสัญญาสำหรับค้ำประกัน เพื่อป้องกันการผิดสัญญา หนังสือค้ำประกันมีตั้งแต่ การค้ำประกันการชำระหนี้ การค้ำประกันการทำงาน

99 reviews

รับแปลใบปลิว

รับแปลใบปลิว

ซึ่งเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าและการบริการ ทางเรารับแปลใบปลิวทุกประเภท ทุกภาษา

94 reviews

รับแปลงบดุล

รับแปลงบดุล

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับกิจการ โดยเฉพาะการนำเอกสารงบดุลไปยื่นทำธุรกรรมต่างๆ

124 reviews