รับแปลเอกสาร | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

รับแปลเอกสาร | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

                 ทางศูนย์การแปลฯ มีจำนวนนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า 100 ท่าน ที่รับแปลเอกสารประเภทต่างๆ โดยแต่ละนักแปลและล่ามแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น งานราชการ งานกฎหมาย, งานบัญชีการเงิน, การตลาด ไอทีและคอมพิวเตอร์ การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ

รับแปลเอกสารราชการ | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารการค้า | รับแปลเอกสารวิชาการ | รับแปลหนังสือ | รับแปลงานวิจัย

    ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933 , 02-730-9934
อีเมล์ : admin@tistranslation.com

             ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น จึงเชื่อมั่นว่าเราสามารถรองรับงานแปลเกือบทุกประเภท ทุกสาขาวิชาและงานแปลในทุกขนาดไม่ว่าปริมาณงานแปลจะมีจำนวนมากหรือน้อยของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

 

ตัวอย่างเอกสารราชการ

แปลใบมรณบัตร

แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม

แปลทะเบียนบ้าน

แปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล

แปลใบขับขี่

แปลหนังสือรับรองความประพฤติ

แปลใบรับรองสภาพโสด

แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน

แปลใบสด 43

แปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร

แปลสูติบัตร

แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

แปลทะเบียนสมรส

แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร

แปลใบขับขี่

แปลใบประกาศนียบัตร

แปลใบรบ.

แปลทะเบียนราษฏ์

แปลทะเบียนรถ

แปลใบเปลี่ยนนามสกุล

แปลสูติบัตร

แปลเอกสารราชการ

แปลพาสปอร์ต

แปลเอกสารทางการศึกษา

แปลใบหย่า

แปลบัตรประชาชน

แปลโฉนดที่ดิน

แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด

แปลทรานสคริปต์

แปลหนังสือเดินทาง

แปลใบเปลี่ยนชื่อ

แปลใบรับรองแพทย์

ตัวอย่างเอกสารทางธุรกิจ

แปลใบแจ้งหนี้

แปลเอกสารทางบัญชี

แปลหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

แปลหนังสือคู่มือการใช้สินค้า

แปลใบเสร็จรับเงิน

แปลรายงานการประชุม

แปลหนังสือบริคณห์สนธิ

แปลหนังสือรับรองการทำงาน

แปลทะเบียนการค้า

แปลสโลแกนบริษัท

แปลหนังสือรับรองบริษัท

แปลโบชัวร์ (แผ่นพับโฆษณา)

แปลงบกำไรขาดทุน

แปลทะเบียนพาณิชย์

แปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์

แปลใบสำคัญรับ

แปลฉลากสินค้า

แปลใบแจ้งค่าบริการ

แปลหนังสือรับรองนิติบุคคล

แปลสิทธิบัตร

แปลงบดุล

แปลทะเบียนพาณิชย์

แปลสโลแกนบริษัท

แปลใบแจ้งหนี้

แปลใบปลิว

แปลใบสำคัญจ่าย

แปลใบเสนอราคา

 

 

เอกสารที่รับแปล

รับแปลใบปลิว

รับแปลใบปลิว

ซึ่งเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าและการบริการ ทางเรารับแปลใบปลิวทุกประเภท ทุกภาษา

77 reviews

รับแปลใบเสนอราคา

รับแปลใบเสนอราคา

เป็นเอกสารเสนอราคาสินค้าและการบริการ โดยมีรายละเอียดสินค้า ราคา บริษัทผู้ขาย ข้อมูลลูกค้า โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

100 reviews

รับแปลวิทยานิพนธ์

รับแปลวิทยานิพนธ์

ถือเป็นเอกสารที่สำคัญของนักศึกษา หรือนักวิชาการ ที่รวบรวมข้อมูลการค้นคว้าวิจัยต่างๆ

123 reviews

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

เป็นเอกสารสัญญาสำหรับค้ำประกัน เพื่อป้องกันการผิดสัญญา หนังสือค้ำประกันมีตั้งแต่ การค้ำประกันการชำระหนี้ การค้ำประกันการทำงาน

84 reviews

รับแปลเอกสารทางบัญชี

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกทางบัญชี อันไดแก่ บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ

104 reviews

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

เอกสารสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ค้าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก ผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งสองฝ่าย 

86 reviews