ผลงานที่รับแปลภาษา | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

ผลงานที่รับแปลภาษา | ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น

                ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารต่างๆมายาวนานนับกว่าทศวรรษ มีนักแปลในสังกัดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะให้บริการแปลเอกสาร อาทิ เอกสารประเภทบัญชี เอกสารราชการ เอกสารงานกฎหมาย เป็นต้น

รับแปลเอกสารราชการ | รับแปลเอกสารกฎหมาย | รับแปลเอกสารการค้า | รับแปลเอกสารวิชาการ | รับแปลหนังสือ | รับแปลงานวิจัย

เอกสารที่รับแปล

รับแปลสิทธิบัตร

รับแปลสิทธิบัตร

เป็นเอกสารสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

116 reviews

รับแปลใบหย่า

รับแปลใบหย่า

เอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการสมรสของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นสิ้นสุดลง

98 reviews

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

เป็นเอกสารสัญญาสำหรับค้ำประกัน เพื่อป้องกันการผิดสัญญา หนังสือค้ำประกันมีตั้งแต่ การค้ำประกันการชำระหนี้ การค้ำประกันการทำงาน

99 reviews

รับแปลเอกสารทางบัญชี

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกทางบัญชี อันไดแก่ บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ

124 reviews

รับแปลสัญญาจ้างงาน

รับแปลสัญญาจ้างงาน

เป็นเอกสารการจ้างงานที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างกับลูกจ้าง โดยมีเงื่อนไขในการทำงาน

123 reviews

รับแปลกฎหมาย

รับแปลกฎหมาย

เอกสารสำคัญโดยรับแปลตั้งแต่ใบแจ้งความ คำสั่งศาล สัญญาจ้างงานต่างๆ หนังสือค้ำประกัน

103 reviews