รับแปลภาษาไทย | ภาษาที่รับแปล

รับแปลภาษาไทย

             ศูนย์การแปล ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลภาษาไทยโดยนักแปลผู้มีประสบการณ์ ทั้งนักแปลทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน/อังกฤษ โดยให้บริการแปลเอกสารประเภทต่างๆ

             เปิดให้บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า เป็นภาษาไทย โดยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขาวิชา ดังนี้

ตัวอย่างเอกสารราชการ

แปลสูติบัตร

แปลเอกสารราชการ

แปลพาสปอร์ต

แปลเอกสารทางการศึกษา

แปลใบหย่า

แปลบัตรประชาชน

แปลโฉนดที่ดิน

แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด

แปลใบสด 43

แปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร

แปลสูติบัตร

แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

แปลทรานสคริปต์

แปลหนังสือเดินทาง

แปลใบเปลี่ยนชื่อ

แปลใบรับรองแพทย์

แปลใบรบ.

แปลทะเบียนราษฏ์

แปลทะเบียนรถ

แปลใบเปลี่ยนนามสกุล

แปลใบมรณบัตร

แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม

แปลทะเบียนบ้าน

แปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล

แปลใบขับขี่

แปลหนังสือรับรองความประพฤติ

แปลใบรับรองสภาพโสด

แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน

แปลทะเบียนสมรส

แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร

แปลใบขับขี่

แปลใบประกาศนียบัตร

ตัวอย่างเอกสารทางธุรกิจ

แปลฉลากสินค้า

แปลใบแจ้งค่าบริการ

แปลหนังสือรับรองนิติบุคคล

แปลสิทธิบัตร

แปลงบดุล

แปลทะเบียนพาณิชย์

แปลสโลแกนบริษัท

แปลใบแจ้งหนี้

แปลใบแจ้งหนี้

แปลเอกสารทางบัญชี

แปลหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

แปลหนังสือคู่มือการใช้สินค้า

แปลใบเสร็จรับเงิน

แปลรายงานการประชุม

แปลหนังสือบริคณห์สนธิ

แปลหนังสือรับรองการทำงาน

แปลทะเบียนการค้า

แปลสโลแกนบริษัท

แปลหนังสือรับรองบริษัท

แปลโบชัวร์ (แผ่นพับโฆษณา)

แปลงบกำไรขาดทุน

แปลทะเบียนพาณิชย์

แปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์

แปลใบสำคัญรับ

แปลใบปลิว

แปลใบสำคัญจ่าย

แปลใบเสนอราคา

 

 

ตัวอย่างเอกสารวิชาการ

แปลงานวิจัย

แปลงานเภสัชศาสตร์

แปลงานวิศวกรรมศาสตร์

แปลงานวิทยาศาสตร์

แปลบทคัดย่อ

แปลงานบริหารธุรกิจ

แปลงานศิลปกรรมศาสตร์

แปลงานคณิตศาสตร์

แปลวิทยานิพนธ์

แปลงานพยาบาลศาสตร์

แปลงานภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

แปลงานแพทย์ศาสตร์

แปลงานนาฏศิลป์

แปลงานสายดุริยางศิลป์

   

 

ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมาย

แปลคำสั่งศาล

แปลหนังสือมอบอำนาจ

แปลสัญญาก่อสร้าง

แปลงานกฎหมาย

แปลสัญญาเช่า

แปลใบรับรองการเสียภาษี

แปลสัญญาทางธุรกิจ

แปลสัญญาจ้างงาน

แปลใบแจ้งความ

แปลเอกสารหลักฐานทางคดี

แปลหนังสือค้ำประกัน

 

 

ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933
อีเมล์ : admin@tistranslation.com       LINE ID: tistranslation

ภาษาที่รับแปล

            ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น มีนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์รับแปลภาษาไทย โดยทางเราให้บริการ รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาอาหรับ รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาอังกฤษ โดยมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเราเป็นจำนวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 ประเทศทั่วโลก


รับแปลภาษาไทย , รับแปลภาษาต่างๆ , รับแปลเอกสาร , นักแปลชาวไทย , นักแปลต่างชาติ , แปลงานด่วน

150 views

เอกสารที่รับแปล

รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลี

แปลเอกสารจากเอกสารภาษาเกาหลี เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ  ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาพม่า ภาษาไทย

145 reviews

รับแปลภาษาอาหรับ

รับแปลภาษาอาหรับ

แปลเอกสารจากเอกสารภาษาอาหรับ เป็นภาษาฝรั่งเศษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาลาว ภาษาญี่ปุ่น

115 reviews

รับแปลภาษาสเปน

รับแปลภาษาสเปน

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาสเปน เป็นภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอาหรับ ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ

129 reviews

รับแปลภาษาเยอรมัน

รับแปลภาษาเยอรมัน

แปลเอกสารจากเอกสารภาษาเยอรมัน เป็นภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน

116 reviews

รับแปลภาษาลาว

รับแปลภาษาลาว

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาลาว เป็นภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 

116 reviews

รับแปลภาษาพม่า

รับแปลภาษาพม่า

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาพม่า เป็นภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาไทย  โดยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

136 reviews

รับแปลภาษากัมพูชา

รับแปลภาษากัมพูชา

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษากัมพูชา เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาพม่า 

172 reviews

รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลเอกสารจากเอกสารภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาต่างๆ อาทิ ภาษาพม่า ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาลาว

143 reviews

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า

136 reviews

รับแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน

โดยนักแปลผู้มีประสบการณ์ ทั้งนักแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งภาษาจีนนับว่าเป็นภาษาที่3 โดยทางเราได้ให้บริการแปลเอกสารประเภทต่างๆ

155 reviews

รับแปลภาษาไทย

รับแปลภาษาไทย

ให้บริการรับแปลภาษาไทยโดยนักแปลผู้มีประสบการณ์ ทั้งนักแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

151 reviews

รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ โดยนักแปลผู้มีประสบการณ์โดยนักแปลทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน/อังกฤษ

159 reviews