รับแปลภาษาจีน | ภาษาที่รับแปล

รับแปลภาษาจีน

             ศูนย์การแปล ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลภาษาจีนโดยนักแปลผู้มีประสบการณ์ ทั้งนักแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งภาษาจีนนับว่าเป็นภาษาที่3 โดยทางเราได้ให้บริการแปลเอกสารประเภทต่างๆ

             เปิดให้บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาจีน เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาพม่า เป็นภาษาไทย โดยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขาวิชา ดังนี้

ตัวอย่างเอกสารราชการ

แปลใบมรณบัตร

แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม

แปลทะเบียนบ้าน

แปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล

แปลสูติบัตร

แปลเอกสารราชการ

แปลพาสปอร์ต

แปลเอกสารทางการศึกษา

แปลใบสด 43

แปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร

แปลบัตรประชาชน

แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

แปลใบขับขี่

แปลหนังสือรับรองความประพฤติ

แปลหนังสือเดินทาง

แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน

แปลใบรบ.

แปลทะเบียนราษฏ์

แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร

แปลใบเปลี่ยนนามสกุล

แปลใบหย่า

แปลสูติบัตร

แปลโฉนดที่ดิน

แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด

แปลทรานสคริปต์

แปลใบรับรองสภาพโสด

แปลใบเปลี่ยนชื่อ

แปลใบรับรองแพทย์

แปลทะเบียนสมรส

แปลทะเบียนรถ

แปลใบขับขี่

แปลใบประกาศนียบัตร

ตัวอย่างเอกสารทางธุรกิจ

แปลสิทธิบัตร

แปลหนังสือรับรองนิติบุคคล

แปลใบแจ้งค่าบริการ

แปลฉลากสินค้า

แปลใบแจ้งหนี้

แปลสโลแกนบริษัท

แปลทะเบียนพาณิชย์

แปลงบดุล

แปลหนังสือคู่มือการใช้สินค้า

แปลหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

แปลเอกสารทางบัญชี

แปลใบแจ้งหนี้

แปลหนังสือรับรองการทำงาน

แปลหนังสือบริคณห์สนธิ

แปลรายงานการประชุม

แปลใบเสร็จรับเงิน

แปลโบชัวร์ (แผ่นพับโฆษณา)

แปลหนังสือรับรองบริษัท

แปลสโลแกนบริษัท

แปลทะเบียนการค้า

แปลใบสำคัญรับ

แปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์

แปลทะเบียนพาณิชย์

แปลงบกำไรขาดทุน

 แปลใบปลิว

แปลใบเสนอราคา

แปลใบสำคัญจ่าย

 

ตัวอย่างเอกสารวิชาการ

แปลวิทยานิพนธ์

แปลงานพยาบาลศาสตร์

แปลงานภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

แปลงานแพทย์ศาสตร์

แปลงานวิจัย

แปลงานเภสัชศาสตร์

แปลงานวิศวกรรมศาสตร์

แปลงานวิทยาศาสตร์

แปลงานวิจัย

แปลงานเภสัชศาสตร์

แปลงานวิศวกรรมศาสตร์

แปลงานวิทยาศาสตร์

แปลงานนาฏศิลป์

แปลงานสายดุริยางศิลป์

 

 

ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมาย

แปลสัญญาเช่า

แปลใบรับรองการเสียภาษี

แปลสัญญาทางธุรกิจ

แปลสัญญาจ้างงาน

แปลคำสั่งศาล

แปลหนังสือมอบอำนาจ

แปลสัญญาก่อสร้าง

แปลงานกฎหมาย

แปลใบแจ้งความ

แปลเอกสารหลักฐานทางคดี

แปลหนังสือค้ำประกัน

 

 

ต้องการแปลงาน คลิกขอใบเสนอราคางานแปลได้ที่นี้
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 092-595-9933
อีเมล์ : admin@tistranslation.com       LINE ID: tistranslation

ภาษาที่รับแปล

            ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น มีนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์รับแปลภาษาจีน โดยทางเราให้บริการ รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาอาหรับ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาลาว โดยมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเราเป็นจำนวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 ประเทศทั่วโลก


รับแปลภาษาจีน , รับแปลงานด่วน , แปลงานกฎหมายเป็นภาษาจีน , แปลจีนกลาง , รับแปลเอกสาร ,

154 views

เอกสารที่รับแปล

รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลี

แปลเอกสารจากเอกสารภาษาเกาหลี เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ  ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาพม่า ภาษาไทย

144 reviews

รับแปลภาษาอาหรับ

รับแปลภาษาอาหรับ

แปลเอกสารจากเอกสารภาษาอาหรับ เป็นภาษาฝรั่งเศษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาลาว ภาษาญี่ปุ่น

115 reviews

รับแปลภาษาสเปน

รับแปลภาษาสเปน

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาสเปน เป็นภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอาหรับ ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ

129 reviews

รับแปลภาษาเยอรมัน

รับแปลภาษาเยอรมัน

แปลเอกสารจากเอกสารภาษาเยอรมัน เป็นภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน

115 reviews

รับแปลภาษาลาว

รับแปลภาษาลาว

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาลาว เป็นภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 

116 reviews

รับแปลภาษาพม่า

รับแปลภาษาพม่า

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาพม่า เป็นภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาไทย  โดยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

135 reviews

รับแปลภาษากัมพูชา

รับแปลภาษากัมพูชา

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษากัมพูชา เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาพม่า 

171 reviews

รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลเอกสารจากเอกสารภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาต่างๆ อาทิ ภาษาพม่า ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาลาว

142 reviews

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

บริการแปลเอกสารจากเอกสารภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า

135 reviews

รับแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน

โดยนักแปลผู้มีประสบการณ์ ทั้งนักแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งภาษาจีนนับว่าเป็นภาษาที่3 โดยทางเราได้ให้บริการแปลเอกสารประเภทต่างๆ

155 reviews

รับแปลภาษาไทย

รับแปลภาษาไทย

ให้บริการรับแปลภาษาไทยโดยนักแปลผู้มีประสบการณ์ ทั้งนักแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

150 reviews

รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ โดยนักแปลผู้มีประสบการณ์โดยนักแปลทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน/อังกฤษ

158 reviews